fbpx
 

1.Wypożyczalnia kajaków czynna jest w godzinach 08.00-20.00

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się w godzinach 08.00 – 16.00

3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym na stronie https://kajakpatrol.pl/cennik/

5. Sprzęt pływający wypożyczany jest osobie pełnoletniej legitymującej się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

6. Przy wypożyczaniu zawarta jest umowa wynajmu kajaków.

7. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

8. Osobie niewiarygodnej, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, a także osobie niepełnoletniej sprzęt nie będzie wydany.

9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach specjalnych, po uzgodnieniu z Wypożyczalnią

10. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt z chwilą podpisania umowy i ustala jednoosobowe kierownictwo.

11. Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym, a także przekazywania dostrzeżonych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełna odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

12. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialnośc za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

13. Zabrania się przybijania kajakami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (wały ochronne-przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi), skakania z kajaków do wody, wchodzenia do kajaków znajdujących się na brzegu, uderzania kajakiem w kajak, (taranowanie), niszczenie brzegów, zaśmiecanie wody i otaczającej przyrody.

14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz innych osób i firm

15. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 200% dobowej należności za wypożyczenie

16. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie niepogorszonym

17. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego wartość w wysokości 100 % rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.

17. Za uszkodzenie lub zgubienie elementu Wypożyczający zwraca równowartość kosztów związanych z naprawą( naprawa, transport, zakup elementów, przestojowe) w kwocie ustalonej przez wypożyczalnię

18. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i wypożyczalnię.

19. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię i mogą być zrealizowane na uzgodnionych warunkach

20. Za prawidłowe rozliczenie umowy (opłaty, zwrot sprzętu) oraz za zapoznanie się z regulaminem odpowiada Wypożyczający

21. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, śmierci, utraty zdrowia wobec osób wypożyczających nasz sprzęt.

22. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakim mogłoby ulec pozostawione na jej terenie mienie, samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia i dewastację, włączając w to uszkodzenia wywołane siłami natury

23. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu, niezależnie od czasu użytkowania bez prawa zwrotu pieniędzy

24. Wszystkie sprawy sporne w kolejności będą rozpatrywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy dla wypożyczalni.